Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
 3. Ανάλυση
 4. Επαλήθευση υπολογισμού

Επαλήθευση υπολογισμού

Παράδειγμα 1

Προσδιορίστε τις τάσεις μιας διατομής Τ που υπόκειται σε συνδυασμένες δυνάμεις.

Διαστάσεις τομής Γεωμετρικές Ιδιότητες Δυνάμεις
Επαλήθευση ανάλυσης οικοδόμου ενότητας Τμήμα Τ
 • Area = 3579 χιλ2

Στιγμή αδράνειας

 • Εγώμε = 1.05786·107 χιλ4
 • Εγώκαι = 6.32306·106 χιλ4

Distans to Max and Min

 • καιΜέγιστη = 39.3877 χιλ
 • καιελάχ = -150.6123 χιλ
 • μεΜέγιστη = 90 χιλ
 • μεελάχ = -90 χιλ

Διατμητικές ιδιότητες

 • Ερμε = 7.93943·104 χιλ3
 • Ερκαι = 5.25658·104 χιλ3

Συστροφή

 • J = 1.46870·105 χιλ4
 • ρΜέγιστη = 13.5357 χιλ
 • Αξονική = 10.0 ΚΝ
 • Διάτμηση Υ = 1.0 ΚΝ
 • Διάτμηση Z = 1.0 ΚΝ
 • Στρέψη = 0.1 kN·m
 • Κάμψη Υ = 1 .0 kN·m
 • Bending Z = 1 .0 kN·m

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv SB Analysis Εγχειρίδιο Τρίτο μέρος
Πρωτογενείς Στρες (MPa)
Αξονικός Μέγιστη 2.794 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{10·1000}{3579} = 2.794\)

(0.00%)

2.794

(0.00%)

ελάχ 2.794 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{10·1000}{3579} = 2.794\)

(0.00%)

2.794

(0.00%)

Κάμψη Υ Μέγιστη 14.234 \(\frac{Κάμψη Υ}{I_y/y_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{6.32306·10^6/90} =14.234\)

(0.00%)

14.234

(0.00%)

ελάχ -14.234 \(\frac{Κάμψη Υ}{I_y/y_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{6.32306·10^6/-90} =-14.234\)

(0.00%)

-14.234

(0.00%)

Κάμψη Ζ Μέγιστη 3.723 \(\frac{Κάμψη Ζ}{I_z/z_{Μέγιστη}}= frac{1·1000000}{1.05786·10^7/39.3877} =3.723\)

(0.00%)

3.723

(0.00%)

ελάχ -14.237 \(\frac{Κάμψη Ζ}{I_z/z_{ελάχ}}= frac{1·1000000}{1.05786·10^7/-150.6123} =-14.237\)

(0.00%)

-14.237

(0.00%)

Προκύπτουσα διάτμηση Υ Μέγιστη 1.123 \(\frac{Shear Y·Q_z}{I_z·t}= frac{1·1000·7.93943·10^4}{1.05786·10^7·7} = 1.072\)

(4.54%)

1.120

(0.26%)

Προκύπτουσα διάτμηση Z Μέγιστη 0.698 \(\frac{Shear Z·Q_y}{I_y·t}= frac{1·1000·5.25658·10^4}{6.32306·10^6·13} = 0.639\)

(8.45%)

0.709

(1.57%)

Συστροφή Μέγιστη 9.956 \(\frac{r_{Μέγιστη}}{Ι}= frac{0.1·1000000·13.5357}{1.46870·10^5} = 9.216\)

(7.43%)

9.570

(3.87%)

Παράδειγμα 2

Determine the stresses of a section subjected to combined forces.

Διαστάσεις τομής Γεωμετρικές Ιδιότητες Δυνάμεις
section builder analysis verification aluminium section
 • Area = 533.9368 χιλ2

Στιγμή αδράνειας

 • Εγώμε = 3.84955·105 χιλ4
 • Εγώκαι = 9.59303·104 χιλ4
 • α = -0.1562°
 • Εγώzp = 3.84957·105 χιλ4
 • Εγώyp = 9.59281·104 χιλ4

Distans to Max and Min

 • PointΜέγιστη = (-15.7027, 37.2424) χιλ
 • Pointελάχ =(14.1016, -42.0526) χιλ
 • Bending Y PointΜέγιστη = (16.0015, -40.1425) χιλ
 • Bending Y Pointελάχ = (-15.9392, 30.7351) χιλ

Διατμητικές ιδιότητες

Διάτμηση Υ

 • Ερμε = 6533.7159 χιλ3
 • Ερκαι = 4.2994 χιλ3
 • t=3.9624 mm

Διάτμηση Ζ

 • Ερμε = 929.3201 χιλ3
 • Ερκαι = 3337.6401 χιλ3
 • t= 2.8145 χιλ

Συστροφή

 • J = 1513.8 χιλ4
 • ρΜέγιστη = 4.6293 χιλ
 • Αξονική = 10.0 ΚΝ
 • Διάτμηση Υ = 1.0 ΚΝ
 • Διάτμηση Z = 1.0 ΚΝ
 • Στρέψη = 0.01 kN·m
 • Κάμψη Υ = 1 .0 kN·m
 • Bending Z = 1 .0 kN·m

Σύγκριση αποτελεσμάτων

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv SB Analysis Εγχειρίδιο Τρίτο μέρος
Πρωτογενείς Στρες (MPa)
Αξονικός Μέγιστη 18.729 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{10·1000}{533.9368} = 18.729\)

(0.00%)

18.73

(0.00%)

ελάχ 18.729 \(\frac{Περιοχή}{Αξονικός}= frac{10·1000}{533.9368} = 18.729\)

(0.00%)

18.793

(0.00%)

Κάμψη Υ Μέγιστη 166.538 \(\frac{M_y·\cos(\άλφα)}{\frac{I_y}{z_{Μέγιστη}}}+\frac{M_y·\sin(\άλφα)}{\frac{I_z}{y_{Μέγιστη}}}= frac{1000000·\cos(-0.1562^\circ)}{\frac{3.84955·10^5}{-42.0526}}+\frac{1000000·\sin(-0.1562^\circ)}{\frac{9.59281·10^4}{14.1016}}=166.694\)

(0.00%)

166.5

(0.00%)

ελάχ -165.951 \(\frac{M_y·\cos(\άλφα)}{\frac{I_y}{z_{ελάχ}}}+\frac{M_y·\sin(\άλφα)}{\frac{I_z}{y_{ελάχ}}}= frac{1000000·\cos(-0.1562^\circ)}{\frac{3.84955·10^5}{30.7351}}+\frac{1000000·\sin(-0.1562^\circ)}{\frac{9.59281·10^4}{-15.9392}}=166.045\)

(0.00%)

-166.0

(0.00%)

Κάμψη Ζ Μέγιστη 97.189 \(\frac{M_z·\cos(\άλφα)}{\frac{I_z}{y_{Μέγιστη}}}+\frac{M_z·\sin(\άλφα)}{\frac{I_y}{z_{Μέγιστη}}}= frac{1000000·\cos(-0.1562^\circ)}{\frac{3.84955·10^5}{37.2424}}+\frac{1000000·\sin(-0.1562^\circ)}{\frac{9.59281·10^4}{-15.7027}}=97.19\)

(0.00%)

97.19

(0.00%)

ελάχ -109.639 \(\frac{M_z·\cos(\άλφα)}{\frac{I_z}{y_{ελάχ}}}+\frac{M_z·\sin(\άλφα)}{\frac{I_y}{z_{ελάχ}}}= frac{1000000·\cos(-0.1562^\circ)}{\frac{3.84955·10^5}{-42.0526}}+\frac{1000000·\sin(-0.1562^\circ)}{\frac{9.59281·10^4}{14.1016}}=-109.64\)

(0.00%)

-109.6

(0.00%)

Προκύπτουσα διάτμηση Υ Μέγιστη 4.302 \(\frac{ShearY·\cos(\άλφα)·Qz}{Izp·t}+\frac{ShearZ·\cos(\άλφα)·Qy}{Iyp·t}= frac{1000·\cos(-0.1562^\circ)·6533.7159}{{3.84955·10^5·3.9624}}+\frac{1000·\sin(-0.1562^\circ)·4.2994}{9.59281·10^4·3.9624}=4.283\)

(0.44%)

4.297

(0.12%)

Προκύπτουσα διάτμηση Z Μέγιστη 16.629 \(\frac{ShearZ·\sin(\άλφα)·Qz}{Izp·t}+\frac{ShearZ·\cos(\άλφα)·Qy}{Iyp·t}= frac{1000·\sin(-0.1562^\circ)·929.3201}{{3.84955·10^5·2.8145}}+\frac{1000·\cos(-0.1562^\circ)·3337.6406}{9.59281·10^4·2.8145}=12.36\)

(25.67%)

17.37

(4.46%)

Συστροφή Μέγιστη 30.418 \(\frac{r_{Μέγιστη}}{Ι}= frac{0.1·1000000·4.6293}{1513.65} = 30.584\)

(0.55%)

31.98

(5.14%)

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή