Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ενσωματωμένα και σύνθετα τμήματα
  4. Σύνθετες ενότητες

Σύνθετες ενότητες

Composite sections involve more than one shape, made up of more than one material. SkyCiv’s Section Builder can perform calculations for composite shapes that involve stacking one shape on top / to the side of another such as with laminate beams. The method of calculation is the Transformed Section Method. The advantage of using our calculator is that most textbooks will only show you how to perform the transformation calculation on a simple rectangle. SkyCiv’s Section Builder is able to perform the transformation calculation on non-rectangular sections such as I-shapes, T-shapes, L-shapes and so on.

Composite sections involving shapes within other shapes, such as steel rods within concrete blocks, are currently not supported. Send us an email if you wish to see this feature being implemented sooner.

Παράδειγμα: Concrete channel on top of steel I-Beam

Σε αυτό το παράδειγμα, we’re going to create a composite section made up of a steel I-Beam and a concrete channel.

1) Σε ορισμένες περιπτώσεις’ checkbox is unticked while adding both sections.

composite 1
2) Add the “I-Shape” και “Κανάλι” onto the design area. Click into the channel’s height dimension and change it to be the same length as the I-beam’s width (δηλ. 8 ίντσες).

composite 2

3) Rotate the channel by -90 βαθμούς. Click into the ‘Operationstab and enter in -90 for the rotate value.

4) Stack the channel on top of the I-beam. Do this by hovering over the coordinates as shown, and performing some simple math. Note that the channel’s bottom left coordinates are (-2.90, -2.90), and the I-beam’s top left coordinates are (0, 8.0). To move the channel’s coordinate to the same place as the I-beam’s coordinate, simply do a finalinitial calculation. Δηλαδή.

ΜΕ (οριζόντιος) Translation distance = 0 – (-2.90) = 2.90

ΚΑΙ (κατακόρυφος) Translation distance = 8.0 – 2.90 = 5.1

These are the values to translate the channel in the Z and Y axis directions respectively in the ‘Operations’ αυτί.

composite 4
composite 5
5) Select the I-beam and click the ‘General’ αυτί. This is where material properties can be changed. Note that by default, a shape will be assigned ‘Structural Steelas its material. Values are available to be changed for Young’s Modulus, Αναλογία Poisson, and Density. Leave these alone for this example. Note that if these properties are not visible, you may be using S3D’s integration of Section Builder. If so, then materials are edited in their own menu area.

composite 6

6) Select the channel and click the ‘General’ αυτί. In the ‘Material’ αναπτυσσόμενο μενού, select ‘Concretefrom the list. Πάλι, the material properties can be edited however for this example use the default concrete properties.

composite 7

7) You’ve now successfully created a composite section. To calculate the section properties, click the ‘Calculatebutton on the top toolbar. If you see a pop up mentioning overlapping geometry, click ‘Solve Anywayas the geometries are just touching. Results will be presented for both the original section as well as the transformed section. An explanation of the results will be explored in the section on results.

composite 9

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή